HaalbaarheidsonderzoekInhoud
voorbeeld zonnestudie

Algemeen

Om te kijken of uw wensen haalbaar zijn wordt er in een haalbaarheidsonderzoek naar verschillende aspecten gekeken. Er kan een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden voor gebouwen van verschillende groottes; van de bouw van een berging tot de nieuwbouw van een verzorgingstehuis.

Om de verschillende aspecten te toetsen zal er eerst een Programma van Eisen opgesteld worden in overleg met de opdrachtgever. Hierna kan op een of meer van de onderstaande punten een toets plaats vinden soms door middel van een 3d massastudie of de plaatselijke regelgeving te toetsen.

voorbeeld massa/functie studie

Ruimtelijk onderzoek, massastudie en zonnestudie

"Ik heb een kavel waar op dit moment één woning op staat, daar wil ik graag twee woningen bouwen."
"We willen in dit huurpand vier leslokalen en een gemeenschappelijke speelzaal kwijt."
"We willen graag een wat grotere badkamer en minder slaapkamers op de verdieping."


Met een ruimtelijk onderzoek wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen een bestaande of nieuwe ruimte. Door middel van een ruimtelijke studie wordt er gekeken of er een oplossing gevonden kan worden voor het vraagstuk. Er kan bijvoorbeeld met schetsen gekeken worden wat er mogelijk is door het herindelen van een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld het herindelen van een verdieping van een woning zijn, het splitsen van een speellokaal tot twee leslokalen bij een school of het uitbreiden van het aantal werkplekken in een bestaand pand.

Met behulp van 3d massa's kan er gekeken worden naar de beste plek om een woning op een kavel te plaatsen ivm bezonning maar ook of het mogelijk is om een gebouw in functie te wijzigen.
fragment bestemmingsplan

Ruimtelijke ordening en bouwregelgeving:
bestemmingsplan, omgevingsvergunning & vergunningsvrijbouwen

"Ik heb een bestaand bedrijfspand. Kan ik aan de zijkant nog aanbouwen?"
"Ik wil bij mijn woning een nieuwe berging plaatsen. Kan dat vergunningsvrij?"
"Ik wil boven mijn bedrijf gaan woning. Is het mogelijk om er nog een verdieping op te bouwen?"


In Nederland is er een diverse wetgeving op het gebied van bouwen. Om te kijken of een idee realiseerbaar is, kijken we eerst naar het geldende bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte, het maximale volume of het maximale oppervlak vermeld. Veel bestemmingsplannen zijn te zien via ruimtelijkeplanen.nl.

Voor de bouwregelgeving en de aansturing van de procedures rond om het indienen en van bouwvergunningen zijn het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de Regeling omgevingsrecht (MOR).

Daarnaast heeft elke gemeente een eigen welstandscomissie die in de welstandsnota de eisen met betrekking tot het uiterlijk van de gebouwen in een bepaald gebied vastlegd. Een aantal voorbeelden zijn Rotterdam, Den Haag, Gemeente Westland, Gemeente Midden Delfland.

Ten slotte is er ook nog de bouwregelgeving, het bouwbesluit. Hierin zijn alle eisen waar bouwwerken aan moeten voldoen opgenomen.
illustratie financieel

Financieel

Naast de regelgeving en ruimtelijke inpassing is het ook belangrijk om te kijken of het project binnen het gewenste budget realiseerbaar is. Om hier vroeg in het proces een goed beeld van te kunnen geven, werken we met drie grofheden van kostenraming.
Op het grofste niveau worden eenvoudige kenmerken van het gebouw verwerkt tot een prijs voor het bruto vloeroppervlak. Als het gebouw verder is uitgewerkt kan dit verfijnd worden tot een elementenniveau waarin gebouwdelen geraamt worden. Dit is het meest gebruikte niveau en is vaak al voldoende voor een directiebegroting. Indien dat gewenst is, kan dit verder verfijnd worden zodat alle individuele activiteiten begroot worden.CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt met een groep mensen collectief woonruimte ontwikkeld. De groep zal verenigd worden in een stichting of vereniging waarna er in overleg met een architect of adviseur een plan van aanpak wordt opgesteld. De mate van vrijheid en de verschillende keuzes worden daarin vastgelegd zodat het voor iedereen duidelijk is welke besluiten collectief en welke besluiten individueel zijn.

Hierna begint het ontwerp proces om naar eigen wens een woning te realiseren. De woning is een stuk voordeliger geprijsd doordat er collectief wordt ingekocht. Hierbij zal wel een grote mate van samenwerking van het collectief gevraagd worden om vooral de gezamelijke beslissingen te kunnen nemen.

Wij kunnen het proces begeleiden vanaf het initiatief en hebben een groot netwerk zodat we in een vroeg stadium de juiste partijen kunnen zoeken en een inschatting van de haalbaarheid kunnen maken. Verder hebben we moderne middelen om het samenspel van de verschilende individuele keuzes te visualiseren, waardoor het mogelijk is om het individuele en het geheel tot een goed samenspel te maken.